Masz pytanie?

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego TemiWood.pl. 

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego TemiWood.pl są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

W przypadku nie podania niezbędnych do realizacji Zamówienia danych i nie wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, Zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

Administrator Danych Osobowych dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego TemiWood.pl 

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Nowaliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APEX Tomasz Nowaliński z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Maciejkowej 56 lok. 7 , NIP 8882426477, REGON 321391420 wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, adres poczty elektronicznej: biuro@temiwood.pl, numer telefonu: +48 600 94 96 87 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

 

2. Rodzaj przetwarzania danych osobowych, cele oraz podstawy prawne

1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2. TemiWood.pl zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

3. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego TemiWood.pl są zbierane w przypadku składania Zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna- art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym TemiWood.pl, Klient podaje następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy– niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki z Zamówieniem
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki z Zamówieniem;
 • adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją Zamówienia
 • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod Dostawy (wymagany przez Dostawców).

5. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzany o:

 • firmę Przedsiębiorcy
 • numer NIP

6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu TemiWood.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

7. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym TemiWood.pl (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług).

8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym TemiWood.pl, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. (podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.)

9. Dane osobowe przekazywane Sklepowi Internetowemu TemiWood.pl podawane są mu dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzu danych w procesie składania Zamówienia uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

 

3. Udostępnianie lub powierzanie danych osobowych oraz okres przechowywania danych osobowych

I. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta TemiWood.pl przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom TemiWood.pl co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

    a) Podmioty przetwarzające- TemiWood.pl korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie TemiWood.pl. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, usługi transportowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

    b) Administratorzy- TemiWood.pl korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

II. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

III. Dane osobowe Klientów przechowywane są:

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez TemiWood.pl tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić TemiWood.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez TemiWood.pl tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 

IV. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym TemiWood.pl dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres Dostawy- przekazywane są niżej wymienionym firmom dostawczym w postaci etykiety/listu przewozowego, w celu dostarczenia zamówionych towarów

  1. INPOST SP. Z O. O.   (KRS: 0000442032, NIP: 6793087624, REGON: 122726260)
  2. UPS POLSKA SP. Z O. O. (KRS: 0000036680, NIP: 5221004200, REGON: 010771280) 

V. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24.pl, jego dane osobowe przekazywane są w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayPro S.A. (KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, REGON: 301345068)

VI. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem Internetowym.

VII. W przypadku skierowania żądania TemiWood.pl udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

4. Pliki Cookies, adres IP

1. Sklep Internetowy TemiWood.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, przyjmujące formę literową lub numeryczną (pliki tekstowe), które są przechowywane w urządzeniu końcowym przeznaczonym do korzystania ze stron internetowych, na przykład komputerze, tablecie, smartfonie Klienta Sklepu Internetowego TemiWood.pl. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez TemiWood.pl produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

2. W Sklepie Internetowym TemiWood.pl stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne- to pliki tymczasowe, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
 • cookies trwałe- są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies.

4. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

5. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić Klient znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze Sklepu Internetowego TemiWood.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie Internetowym TemiWood.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

6. TemiWood.pl może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez TemiWood.pl przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

7. W Sklepie Internetowym TemiWood.pl znajdują się linki i odnośniki do innych stron internetowych, TemiWood.pl nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

5. Prawa Klientów, których dane osobowe są przetwarzane

1. Prawo dostępu do danych - zgodnie z art. 15 RODO Klient ma prawo uzyskać od Administratora Danych Osobowych potwierdzenie czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

    - uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

    - uzyskać informację o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych  w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską 

    - uzyskać kopię swoich danych osobowych 

2. Prawo do sprostowania danych - zgodnie z art. 16 RODO

Klient, którego dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żadania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z punktem 6 niniejszej Polityki Prywatności.

3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym") - zgodnie z art. 17 RODO

                    * Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych

                    * Klient ma prawo żądać usunięcia danych osobowych jeżeli:

                         a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

                         b) wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

                         c) wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych w celach marketingowych;

                         d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

                         e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państw członkowskich, którym TemiWood.pl podlega;

                         f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

                     * TemiWood.pl może zachować pewne dane osobowe, pomimo żądania usunięcia danych osobowych przez Klienta, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego

                        obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega TemiWood.pl. Dotyczy to w szczególności takich danych osobowych jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, które to dane

                        zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego TemiWood.pl lub też dodatkowo adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są

                        dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi Umowami sprzedaży lub świadczeniem usług

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - zgodnie z art. 18 RODO

                1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem

danych objętych żądaniem. TemiWood.pl nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych

                2. Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

                     - gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- wówczas TemiWood.pl ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

                     - gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystywania;

                     - gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Klienta  do celów przetwarzania, a są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

                     - gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych- wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy- ze względu na szczególną sytuację- ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje

                       Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta

5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zgodnie z art. 21 RODO

               a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

                   Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania- nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta, którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

               b) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.  

                   Jeżeli Klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

6. Prawo do przenoszenia danych - zgodnie z art. 20 RODO

 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie Administratora danych osobowych.
 • Klient ma prawo żądać, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu Administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używany formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, na przykład w formacie csv, xls.

7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z art. 7 RODO

 • Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił wcześniej TemiWood.pl
 • Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody
 • Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywanych przed jej wycofaniem.
 • Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawemTemiWood.pl może świadczyć jedynie za zgodą.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień poprzez pocztę elektroniczną : kontakt@temiwood.pl lub dzwoniąc pod numer 600 97 35 28.

10. Klient ma prawo żądać od TemiWood.pl przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 6 Polityki Prywatności

 

6. Zmiana Polityki Prywatności

* Polityka Prywatności może ulec zmianie, jeśli będzie tego wymagać obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Internetowego.

* Klienci korzystający ze Sklepi Internetowego TemiWood.pl będą o takiej zmianie informowani z wyprzedzeniem 7 dniowym.

* Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@temiwood.pl

* Data ostatniej modyfikacji 08.08.2022.