Masz pytanie?

Regulamin

Regulamin:

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze sklepu internetowego temiwood.pl (zwanego dalej Sklepem internetowym) prowadzonego przez Apex Tomasz Nowaliński z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Maciejkowej 56 lok. 7 , NIP 8882426477, REGON 321391420

 

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Dostawa- dostarczenie Klientowi Towaru określonego w zamówieniu przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy.

3. Dostawca- firma kurierska, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towaru.

4. Klient- podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

5. Konsument- osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Regulamin- niniejszy regulamin.

8. Sprzedawca- Tomasz Nowaliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APEX Tomasz Nowaliński z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Maciejkowej 56 lok. 7 , NIP 8882426477, REGON 321391420 wpisaną do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej          przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, adres poczty elektronicznej: biuro@temiwood.pl, numer telefonu: +48 600 94 96 87 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

9. Strona Internetowa Sklepu - strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, pod adresem www.temiwood.pl

10. Towar (produkt)- rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Trwały nośnik- materiał lub narzędzie pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

12. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży zawarta na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej udostępnionych na Stronie, zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym 

13. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( dz. u. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

14. Zamówienia – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru i określające istotne jej warunki.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

4. Prawidłowe korzystanie z wszystkich funkcjonalności Strony przez Klienta możliwe jest jedynie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet.

5. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą lub niedozwolonym działaniem osób trzecich.

8. Składanie zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu możliwe jest bez zakładania konta Klienta przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

9. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane na Stronie Internetowej Sklepu stanowią zaproszenie Klientów do zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klient może składać zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje następujących czynności

  1. wybiera Towary, którymi jest zainteresowany oraz ich ilość
  2. dodaje Towary do Koszyka poprzez wybór polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu
  3. akceptuje formę płatności oraz sposób Dostawy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedającego
  4. wskazuje dane niezbędne do złożenia Zamówienia i Dostawy Towaru, takie jak: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, za pomocą których Sprzedawca może kontaktować się z Klientem w sprawie realizacji jego Zamówienia)
  5. potwierdza dane, w tym dane Zamówienia oraz adres Dostawy
  6. zatwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. 

5. Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji, jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i wówczas zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

6. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

PŁATNOŚCI

1. Ceny zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia, oraz które zawarte są na Stronie Internetowej Sklepu.

2. Ceny wszystkich Towarów podawane są w złotych polskich (PLN).

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów podanych na stronie, przy czym wprowadzone zmiany nie maja zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

4. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówione Towary:

  • przelew bankowy, płatności należy dokonać wówczas na rachunek bankowy Sprzedawcy:  APEX Tomasz Nowaliński  ul. Maciejkowa 56/7  71- 784 Szczecin  nr konta: 17 1050 1559 1000 0097 4398 7506
  • karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez użycie system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu

 

DOSTAWA

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie z wyborem Klienta.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych licząc od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. W zależności od wybranego przez Klienta sposobu Dostawy należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez Dostawcę.

6. Informacja o kosztach Dostawy jest dostępna na stronie Sklepu Internetowego oraz podczas składania Zamówienia.

7. Zamówienia dostarczane są przez firmy kurierskie INPOST oraz UPC.

8. Koszt Dostawy Towaru na terenie Polski wynosi:

•Paczkomaty INPOST - 15 zł,

•Kurier INPOST – 17 zł

 9. Czas Dostawy Towaru do kupującego wynosi:

•Paczkomaty INPOST – 1 do 2 dni roboczych od nadania

•Kurier INPOST – 1 dzień roboczy od nadania

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczony jest od otrzymania Towaru przez Klienta lub osobę przez niego wskazaną.

3. Do zachowania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres biuro@temiwood.pl w terminie 14 dni .

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży znajduje się na końcu Regulaminu.

5. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy potwierdza to niezwłocznie Klientowi.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana ze niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.

8. Jeżeli Klienta korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ponosi koszty zwrotu towaru. 

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny sposób do stwierdzenia charakteru , cech i funkcjonalności Towaru.

12. Sprzedawca zwraca płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

 

 

RĘKOJMIA

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczna lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia od wad, nie przysługuje mu prawo do wymiany Towaru lub usunięcia wady. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady zadać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy czym przy ocenie nadmiernych kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klient inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. 

3. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

4. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi. 

7. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Towaru Klientowi.

8. W terminach określonych w punktach 6-7 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru, a jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca informuje Klienta, że przysługuje mu prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów znajdują się na stronie UOKiK: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. lub w siedzibach podmiotów uprawnionych do pozasądowych rozpatrywania sporów, tj. rzecznika praw konsumenta lub Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 08.08.2022 r.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Apex Tomasz Nowaliński z siedzibą w Szczecinie (71-784) przy ul. Maciejkowej 56 lok. 7 , NIP 8882426477, REGON 321391420, adres poczty elektronicznej: biuro@temiwood.pl, numer telefonu: +48 600 94 96 87 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Numer zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru przedmiotu Umowy:

...................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

...................................................................................................................................................................

Adres Klienta(-ów)

...................................................................................................................................................................

Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

...................................................................................................................................................................

Data złożenia oświadczenia

...................................................................................................................................................................

Inne istotne uwagi (sposób zwrotu wpłaconych środków itp.)

...................................................................................................................................................................

 

(*) niepotrzebne skreślić